statut

Statut – 04.12.2009 – ściągnij
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”

STATUT

Rozdział I
Nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i cele
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie pomocy dzieciom i dorosłym „Przystań” zwane w dalszej części „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i osób pochodzących ze środowisk trudnych wychowawczo i z terenów wiejskich.
§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – „Prawo  o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873) i posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Niestkowo, a jego terenem działania Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru subregionu słupskiego.
§ 4
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń  i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Stowarzyszenia i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.
§ 6a
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności przez:
1. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. aktywizację osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym,
ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów ośrodków szkolno – wychowawczych,
3. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym realizację programów profilaktycznych;
4. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych;
5. prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej;
6. organizowanie treningów interpersonalnych;
7. wyrównywanie szans edukacyjnych;
8. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
9. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
10. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
11. ochronę i promocję zdrowia;
12. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac,  i zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie,
13. promocję i organizację wolontariatu działającego na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży  i osobom dorosłym w funkcjonowaniu w społeczeństwie;
14. pomoc społeczną;
15. działalność charytatywną;
16. poradnictwo prawne w zakresie rodzinnym i prawa pracy;
17. kształtowanie świadomości społecznej w zakresie psychologii i pedagogiki;
18. inicjowanie, wspieranie i realizowanie działalności informacyjnej, upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w: lokalnej prasie, radiu i telewizji oraz wydawniczej i wystawienniczej w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia;
19. prowadzenie i organizowanie szkoleń, narad i konferencji, także z udziałem specjalistów krajowych i zagranicznych w zakresie pedagogiki i psychologii;
20. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami         społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
21. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów statutowych;
22. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych;
24. prowadzenie działalności gospodarczej w celu powiększenia funduszu statutowego;
Powyższe cele będą realizowane w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych mających trudności w funkcjonowaniu społecznym, pochodzących ze środowisk trudnych wychowawczo, niepełnosprawnych, cierpiących lub poszukujących własnej drogi rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gminy Ustka oraz terenów wiejskich i miejscowości do 20 tyś mieszkańców,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
Członkowie dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznym zaangażowaniu ogółu jego członków. Dla skutecznej realizacji działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,  w szczególności:
1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3. korzystać z rekomendacji, pomocy, opieki i urządzeń /wg ustalonych zasad/ Stowarzyszenia w swojej działalności,
4. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§12
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2. dbać o jego dobre imię,
3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska organizacji pozarządowych,
4. wspierać działania Stowarzyszenia;
5. przestrzegać postanowień statutu,
6. regularnie opłacać składki.
§13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zdeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w par. 11 punktach 3 i 4, oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia osobę prawną,
2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30     (trzydziestu) dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władza
§16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§17
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia następuje w drodze pisemnej i zawiera termin, miejsce i proponowany porządek obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku braku niezbędnego kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie ustala się drugi termin. Pierwszy i drugi termin Walnego Zgromadzenia może zostać wyznaczony w tym samym dniu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
5. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
§18
Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi  na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
4. ustalanie wysokości składek członkowskich,
5. przyznawanie godności członka honorowego;
6. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu
7. rozwiązania się Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
10. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.
11. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

§19
Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wówczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla którego zostało zwołane.
§20
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Kadencja wygasa po rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania za czteroletni okres urzędowania oraz wybraniu nowych władz Stowarzyszenia
§21
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania o ile inne zapisy statutu nie stanowią inaczej. Jedna osoba może dysponować wyłącznie jednym głosem.
§22
1. Wybór Prezesa, Wiceprezesa, pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniach odrębnych. Głosowania są tajne. Członkiem władz zostaje ta osoba, która uzyskała największą liczbę głosów spośród kandydatów  w danym głosowaniu.
2. Odwołanie Prezesa, Wiceprezesa, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. W pierwszym terminie głosowanie nad powołaniem lub odwołaniem członków władz odbywa się przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W drugim terminie głosowanie odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków.
§23
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami
2. Zarząd składa się z  3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i jednego członka.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4. Prezes w szczególnych przypadkach może upoważnić Wiceprezesa do zwołania  i przeprowadzenia zebrania Zarządu
§24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i bieżące kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
4. sporządzanie sprawozdań z działalności,
5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
6. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
9. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
10. wyznaczanie pełnomocników,
11. zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykła większością głosów przy obecności wszystkich członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4a. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać  z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4b. Członkowie Komisji Rewizyjnej  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4c. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji  w Radzie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z 2001 r. z późn. zm).
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 26
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) badanie rocznych sprawozdań finansowych,
d) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
e) występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 27
1. W razie zmniejszenia się składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2 i 3  w czasie trwania kadencji możliwe jest uzupełnienie ich składu w drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie danego organu.
3. W trakcie trwania kadencji w drodze kooptacji może zostać zmieniona 1 osoba ze składu organów, w stosunku do stanu z początku kadencji.
4. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej może także nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w §22 pkt 1. W tym wypadku punktu 3 nie stosuje się. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia jego obowiązki przejmuje Wiceprezes. Wybór Prezesa dokonywany jest na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. darowizny, spadki, zapisy środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki w tym publiczne,
3. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,
4. wpływy z działalności statutowej, dochody z własnej działalności, w tym odpłatnej, dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje),
5. dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
6. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
7. w celu zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia niedopuszczalne jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie  lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o których mowa w art.3 ust.3,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 29
Działalność odpłatna Stowarzyszenia prowadzona jest w zakresie:
1.   działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,
2.   działalności pedagogicznej i terapii pedagogicznej,
3. inicjowania, wspierania i realizowania działalności informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia,
4. prowadzenia i organizowania szkoleń, narad i konferencji, także z udziałem specjalistów krajowych i zagranicznych w zakresie pedagogiki i psychologii,
5. działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego,
6. pomocy społecznej,
7. poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego,
8. działalności zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych,
9. działalności związanej z rekreacją i sportem,
10. sprzedaży własnych wyrobów i  prac plastycznych itp, prowadzonej poza      siecią sklepów,
11. poradnictwa prawnego w zakresie rodzinnym i prawa pracy,
12. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałe formy kształcenia
§30
Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia prowadzona jest w zakresie:
1.  działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,
2.  działalności pedagogicznej i terapii pedagogicznej,
3.   inicjowania, wspierania i realizowania działalności informacyjnej, wydawniczej i       wystawienniczej w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia,
5. prowadzenia i organizowania szkoleń, narad i konferencji, także z udziałem       specjalistów krajowych i zagranicznych w zakresie pedagogiki i psychologii,
6. działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego,
7. pomocy społecznej,
8. poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego,
9. działalności zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych,
10. działalności związanej z rekreacją i sportem,
11. sprzedaży własnych wyrobów i  prac plastycznych itp, prowadzonej poza      siecią sklepów,
12. poradnictwa prawnego w zakresie rodzinnym i prawa pracy,
13. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałe formy kształcenia.
§31
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§32
1. Dla oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis: Prezesa lub upoważnionych przez Zarząd dwóch członków Zarządu, w tym Wiceprezesa.
2. Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika, który jednoosobowo składać może oświadczenia woli w sprawach majątkowych.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez Zarząd pełnomocnika.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§33
Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie uchwala zmiany statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów bez względu na liczbę obecnych.
§34
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zdecyduje o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także organizacje pozarządowe, mające podobne do Stowarzyszenia cele statutowe, nie nastawione na osiągniecie zysku, na rzecz których przekazany zostanie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
§35
W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawo  o Stowarzyszeniach. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne obowiązujące przepisy prawa.